Fastlandsforbindelse til Smøla

En ferjefri kryssing av Edøyfjorden vil gi fastlandsforbindelse til Smøla og få stor betydning for utviklingen til kommunen og hele regionen.

Ikon, tunnel

Undersjøisk tunnel

På oppdrag fra Smøla kommune gjennomførte konsulentselskapet Asplan Viak AS en oversiktsstudie for kryssingen i 2008. Det ble gjort undersøkelser for å fastlegge bunnforløpet i fjorden, men ikke for løsmasser og fjellforløp. Rapporten baserte seg på antakelser på disse områdene og vurderingen var at tunnelen måtte ned på -180 meter.

I 2022 gjorde det geologiske undersøkelsesselskapet Geo Physix AS lettseismiske/akustiske undersøkelser i Edøyfjorden på oppdrag fra Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT). Undersøkelsene viste at minste fjelldybde ligger på -160 meter. Det er krav om 50 meter fjelloverdekning på undersjøiske tunneler og tunnelen må derfor ned på ca. 210 meter.

Det ble også gjort lignende undersøkelser sør for ferjesambandet Edøya-Sandvika. Her har det ikke vært gjennomført undersøkelser tidligere. Fjellet i dette området stiger i den sørlige yttergrensen av området som ble undersøkt. Hvis det er aktuelt å vurdere dette området for å krysse Edøyfjorden, må det gjøres flere undersøkelser av grunnen.  Bildet er et illustrasjonsbilde.

Knytte tunnelen til veinettet

Med bakgrunn i resultatene fra de nye grunnundersøkelsene er det satt i gang en oversiktsstudie av hvordan en undersjøisk tunnel fra Smøla til Aure kan knyttes til veinettet. Studien gjennomføres av konsulentselskapet Rambøll AS og skal være ferdig i løpet av 2022.

De skisserte løsningene i oversiktsstudien kan danne grunnlag for kommunedelplaner, som er neste trinn i planprosessen, dersom Aure og Smøla kommune ønsker det.