Historie

Arbeidet med ferjefrie veisamband til Aure og Smøla har pågått i over 30 år. Sambandene vil få stor betydning for utviklingen av hele regionen.

Ikon, båt

Vår historie

Planene for en undersjøisk tunnel under Talgsjøen mellom Tustna og Kristiansund startet i 1990. Da ble det utarbeidet en vurderingsrapport for prosjektet, der trasévalg, tunnellengde, dybde og kostnader var sentrale element.

Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap ble stiftet i 2007 av Aure, Smøla og Kristiansund kommune. I 2008-2010 ble det gjennomført grunnundersøkelser (akustikk og seismikk) i samarbeid med Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

I 2013 startet arbeidet med en konsekvensanalyse, som analyserte samfunnsøkonomiske og regionale virkninger av en ferjefri Talgsjø. Oppdraget ble utført av konsulentselskapet Norconsult AS.

Nye krav til maksimal stigning på 5 prosent i tunneler i Norge gjorde at Samspleis AS ble bedt om å lage et undersøkelsesprogram for kryssing av Talgsjøen, Edøyfjorden og Vinjefjorden i 2018.

Videre arbeid med undersøkelser blir finansiert av Aure, Smøla og Kristiansund kommune, gjennom Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap. Olav Ellevset blir engasjert som daglig leder i selskapet.

Dr. Tech Olav Olsen får i oppdrag å gjennomgå aktuelle fjordkryssingskonsepter for Talgsjøen og Edøyfjorden. For Talgsjøen resulterer det at det i tillegg til undersjøisk tunnel, blir introdusert et konsept for flytebru og hengebru i to spenn med midtre tårn flytende. For Edøyfjorden ble det i tillegg til undersjøisk tunnel, introdusert et konsept med rørbru i dagens ferjetrasé.

I 2022 blir det jobbet med undersøkelser knyttet til en flytebruløsning over Talgsjøen mellom Kristiansund og Aure og ulike alternativ for undersjøisk tunnel under Edøyfjorden mellom Aure og Smøla.